K předmětu IVT‎ > ‎

Řád učebny IVT

Povinnosti školy

 • Pracoviště, zejména el. instalace musí být v řádném a bezpečném stavu, nesmí zde být prováděna na el. instalaci žádná provizoria. Periodické revize el. zařízení musí být prováděny v souladu s ČSN 33 1500 a ČSN 33 1610.
 • Na pracovišti musí být vyvěšen tento řád, pokyny pro poskytnutí první pomoci při úrazu elektřinou a instalován přenosný hasicí přístroj sněhový S 1,5.
 • Na začátku školního roku před zahájením první hodiny provede učitel tohoto předmětu poučení o nutnosti zvýšené kázně, upozornění na možná ohrožení zdraví při práci v této učebně, seznámí žáky s tímto provozním řádem a vydá konkrétní příkazy a zákazy. O poučení provede zápis do třídní knihy, a pokud někteří žáci v den poučení chybí, musí být s nimi toto poučení provedeno dodatečně, též prokazatelným způsobem.

Povinnosti žáků

 • Do učebny žáci vstupují pouze o vyučovacích hodinách dle rozvrhu hodin.
 • Žáci nenosí sebou věci nesouvisející s výukou, žádné svrchní oblečení a obuv, které musí být v šatně, vzhledem ke zvláštnímu režimu učebny je nutno dodržovat přezouvání.
 • Před začátkem hodiny žáci zkontrolují své pracovní místo a případné zjištěné závady či poškození, stejně tak vzniklé v jejím průběhu, neprodleně nahlásí vyučujícímu.
 • V průběhu výuky musí žáci dodržovat veškeré pokyny vyučujícího, se kterými byli seznámeni na začátku hodiny a v jejím průběhu.
 • Žáci udržují v učebně pořádek a čistotu (zvláště to platí pro své pracovní místo), v jiném případě budou nést zodpovědnost za své chování. Na počítačovém stole mohou mít žáci jen věci a pomůcky potřebné k výuce. Tašky odkládají žáci na vhodné místo určené vyučujícím.
 • V hodině musí být udržován klid a kázeň. Žáci se nesmí pošťuchovat, vyrušovat druhé z práce či nebezpečně jednat. Případná zranění musí neprodleně nahlásit vyučujícímu.

Pokyny pro vlastní práci na počítači

 • Na počítači žáci provádějí během výuky výhradně ty práce, které jsou uloženy učitelem a pracují jen u počítače, na kterém je žák přihlášen.
 • Vytvořené soubory si každý žák ukládá pouze do svého datového adresáře, do cizích adresářů žák nevstupuje.
 • Žáci musí dodržovat hygienické aspekty při práci s počítačem:
  • před zahájením práce na počítači žák nastaví monitor v úrovní očí; dodržuje příslušnou vzdálenost od monitoru (pravidlo vzdálenosti natažených rukou);
  • nesmí se zdržovat kvůli elektromagnetickému vyzařování těsně vedle monitoru nebo těsně za ním (bezpečná vzdálenost je minimálně 30 cm);
  • po každé hodině strávené u obrazovky se věnujte 10 min. jiné činnosti;
  • při psaní zkontrolujte, zda vaše zápěstí jsou uvolněná a rovná, nesmějí směřovat vzhůru, lokty a kolena by měly být pokrčeny v pravém úhlu.
 • Z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem žáci smějí pouze zapnout a vypnout počítač síťovým vypínačem. Zapínat a jinak manipulovat s přístroji je možno jen se souhlasem učitele.
 • Při pohybu mezi lavicemi musí žák dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo poškození počítačů, pohyb mezi lavicemi však musí být omezen na co nejmenší míru.
 • Každý uživatel po ukončení své práce vrátí počítač do původního stavu a uklidí své pracoviště.
 • Ti uživatelé, kteří dle rozvrhu a případných změn pracují na počítači jako poslední, vypnou počítače a monitory. Po ukončení práce na počítačích je učebna zajištěna a uzamčena (kontrolu provede vyučující).

Žák nesmí

/pozn.: elektrické zařízení = počítače, monitory, tiskárna, …, videorekordér, domácí kino, …/

 • v učebně jíst a pít
 • jakkoliv manipulovat s elektrickými zařízeními, s přípojnými a propojovacími kabely a konektory
 • v žádném případě zasahovat do elektrické instalace, do elektrických zařízení (nesmí se otevírat a zasahovat do vnitřního zařízení, dotýkat se přívodu elektrického napětí)
 • odstraňovat sami jakékoliv poruchy na elektrických zařízení v učebně popř. elektrické instalaci
 • dotýkat se obrazovky rukama, čistit ji
 • odpojovat klávesnici, myš, monitor ani počítač z počítačové sítě
 • bezdůvodně stlačovat klávesy a jiné ovládací prvky a tím je poškozovat
 • přihlásit se k více počítačům najednou
 • restartovat počítač bez vedení učitele
 • měnit konfiguraci složek a programů
 • instalovat a ani spouštět neznámé programy
 • ukládat na svůj domovský disk (Z:\), disk počítače (C:\) spouštěcí soubory typu *.exe, *.com, *.bat;
 • stahovat soubory neurčené pro výuku
 • hrát o přestávkách veškeré hry
 • navštěvovat nevhodné stránky (erotické, herní apod.)

 !pokud žák poruší výše uvedené body, nese za své jednání a chování zodpovědnost!


Škody na vybavení učebny způsobené porušením výše uvedených bodů tohoto řádu, nedbalostí nebo úmyslně, budou ohlášeny rodičům a bude požadována náhrada škody v plné výši. Vzhledem k vysoké ceně vybavení učebny bude porušení tohoto řádu považováno za kázeňský přestupek.

 Dne 28. 8. 2012 Mgr. Michal Malý